OBAVIJEST O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

od strane INTEGRALOG d.o.o.

 1. UVOD

Ova obavijest o zaštiti ličnih podataka (Obavijest) se odnosi na pružanje informacija o zaštiti i načinu obrade Vaših ličnih podataka, kao ispitanika čije lične podatke prikuplja, obrađuje i dijeli INTEGRALOG d.o.o. (Društvo) prilikom svog poslovanja.

Lični podaci na koje se odnosi ova Obavijest su svi podaci koji se odnose na Vas kao pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik), s time da je pojedinac čiji se identitet može utvrditi fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno (npr. putem imena, identifikacijskog broja, adrese stanovanja ili e-mail adrese). Obrada ličnih podataka označava svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bilo automatiziranim (računarskim) bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, upotreba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje ličnih podataka.

Obrada i zaštita Vaših ličnih podataka koje obrađuje naše Društvo provodi se u skladu s ovom Obavijesti i sukladno Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opšte uredbe o zaštiti podataka.

U vezi s primjenom navedenih propisa, kao i radi Vašeg detaljnog informisanja o načinu obrade i zaštite Vaših ličnih podatka koje obrađujemo, u nastavku ove obavijesti navodimo informacije o vrsti ličnih podataka koje prikupljamo, svrsi njihove obrade, pravnom temelju za njihovu obradu, obradi Vaših ličnih podataka putem video nadzora, osobama sa kojima bi ih mogli podijeliti, načinu i vremenu njihova čuvanja i zaštite te o Vašim pravima u vezi s obradom ličnih podataka te o postupanju Društva u slučaju povrede ličnih podataka koje obrađuje.

 1. O NAMA

INTEGRALOG d.o.o., identifikacijski broj (ID): 4201981760000, je društvo s ograničenom odgovornošću upisano u Sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 65-01-0327-14. Sjedište Društva je u Vogošći, a poslovna adresa društva je Hasana Merdžanovića bb. Društvo prvenstveno pruža usluge skladištenja i otpreme robe, s time da nam je cilj našim poslovnim partnerima pružiti kompletan servis od dovoza robe s mjesta njezinog nastanka ili kupovine, preko carinjenja, do skladištenja, manipulacije, distribucije, te naravno povratne logistike (Usluge).

U vezi obrade Vaših ličnih podataka na koju se odnosi ova Obavijest, Društvo djeluje kao voditelj obrade, što znači da samostalno određuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka.

 1. LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Prilikom pružanja Usluga koje obavljamo za naše poslovne partnere, kao i u situacijama kada to od nas traže primjenjivi propisi, Društvo prikuplja i obrađuje određene lične podatke koji su nam potrebni za izvršavanje navedenih obaveza. Također, prikupljamo i obrađujemo lične podatke naših potencijalnih poslovnih partnera i osoba s kojima sarađujemo prilikom izvršavanja naših obaveza, kao i lične podatke naših zaposlenika te osoba koje se kandidiraju za rad u našem Društvu.

U poslovanju našeg Društva posebna pažnja se stavlja na to da se svi lični podaci koji su nam potrebni prikupljaju u najmanjoj potrebnoj mjeri i uvijek u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, kao i da se ti podaci čuvaju u najkraćem dopuštenom vremenu odnosno do isteka rokova propisanih pozitivnim propisima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i države Bosne i Hercegovine, te da prilikom obrade i čuvanja uvijek budu adekvatno zaštićeni.

Posebno napominjemo kako je prikupljanje određenih ličnih podataka ključno za izvršavanje nekih od Usluga koje obavljamo za naše partnere, kao i za postupanje našeg Društva u skladu s primjenjivim propisima te stoga neraspolaganje takvim ličnim podacima uzrokovano njihovim nepravovremenim dostavljanjem našem Društvu može onemogućiti naše Društvo u pružanju navedenih usluga, a može dovesti i do toga da naše Društvo odbije izvršiti uslugu. U svakoj takvoj situaciji ćemo Vas pravovremeno upozoriti na mogućnost navedenih posljedica.

U određenim situacijama kada ćemo u vezi s pružanjem Usluga našim partnerima morati kontaktirati ili angažirati određene treće osobe prema nalogu i u dogovoru s partnerom (npr. računovođe, revizori, konsultanti, banke, advokati, notari, porezni savjetnici), takve treće osobe bi, zbog zakonskih odredbi koje se primjenjuju na njihovo poslovanje mogle tražiti od našeg Društva dostavu ličnih podataka koje smo prikupili od naših partnera. Takvim trećim osobama ćemo, prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, dostaviti tražene lične podatke, osim ako nam partner nije unaprijed dao izričitu zabranu da tako postupimo. S obzirom na navedeno, ako postoje bilo koje treće osobe za koje ne želite da im dostavimo Vaše lične podatke, molimo Vas da nas o njima čim prije obavijestite.

Ističemo i kako u slučaju kada bilo koji od ličnih podataka koji su navedeni u ovoj tački Obavijesti prikupimo od osobe koja nije ispitanik na kojeg se odnose ti lični podaci, takve lične podatke obrađujemo i štitimo na jednaki način kao i one koji su prikupljeni izravno od ispitanika.

Pretpostavljamo kako su lični podaci koje nam na raspolaganje daje bilo koja osoba na koju se odnosi ova Obavijest, a koji ne predstavljaju lične podatke osobe koja nam ih daje, tačni i obrađeni od strane te osobe na način propisan Opštom uredbom o zaštiti podataka i drugim propisima primjenjivog prava. Navedenu pretpostavku nećemo posebno provjeravati, osim ako za određene lične podatke nije drugačije navedeno u ovoj Obavijesti.

 

U nastavku ove tačke detaljno se navode lični podaci koje naše Društvo prikuplja i obrađuje.

 1. LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO U SKLOPU PRUŽANJA USLUGA

Prilikom pružanja Usluga prvenstveno prikupljamo lične podatke naših poslovnih partnera (kupaca i korisnika naših Usluga) fizičkih osoba te direktora, ostalih zastupnika, zaposlenika, saradnika i savjetnika naših partnera kupaca, pravnih osoba, kao i drugih osoba povezanih s njima (npr. njihovih dioničara, članova, kao i osoba povezanih s tim osobama). Lični podaci koje od tih osoba prikupljamo odnose se na: njihovo ime i prezime, adresu prebivališta (boravišta) ili sjedišta, lični identifikacijski, registracijski ili drugi odgovarajući broj pod kojim su zavedeni u službene upisnike, mjesto i datum rođenja ili osnivanja, funkcije koje obavljaju, brojeve telefona, mobitela ili telefaksa, e-mail adrese, podatke o bankovnim računima, kao i sve ostale podatke koji su relevantni za pojedinu transakciju u vezi s kojom pružamo Usluge.

Također, u vezi pružanja Usluga prikupljamo određene lične podatke trećih osoba, kako bismo bili u mogućnosti pružiti Usluge na adekvatan način ili kako bismo mogli ostvariti svoja prava prema poslovnim partnerima. Te treće osobe uključuju: službene osobe, knjigovođe, računovođe, revizore, porezne savjetnike, ovlaštene prevoditelje, vještake, advokate, pružatelje IT usluga, kupce naših kupaca, posjetioce naših prostorija, kao i njihove direktore, ostale zastupnike, zaposlenike, kontakt osobe, prijevoznike, saradnike, savjetnike, dioničare i članove i s njima povezane osobe. Lični podaci koje od tih osoba prikupljamo odnose se na: njihovo ime i prezime, adresu prebivališta (boravišta) ili sjedišta, lični identifikacijski, registracijski ili drugi odgovarajući broj pod kojim su zavedene u službenim upisnicima, funkcije koje obavljaju, brojeve telefona, mobitela ili telefaksa, e-mail adrese, kao i sve ostale podatke koji su relevantni za pojedinu transakciju u vezi s kojom pružamo Usluge.

 1. LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO U SKLOPU POSLOVANJA DRUŠTVA

Kako bi osigurali funkcioniranje našeg Društva nužno za efikasno pružanje naših usluga, u našem poslovanju ulazimo u odnose s trećim osobama koje nam pružaju određene usluge koje su nam potrebne za uspješno provođenje našeg poslovanja. Takve treće osobe uključuju računovođe, knjigovođe, revizore, porezne savjetnike, advokate, pružatelje IT usluga, prevoditelje, vještake, konsultante te ostale poslovne partnere, a u slučaju da sarađujemo s pravnim osobama i njihove direktore, ostale zastupnike, zaposlenike, kontakt osobe, prijevoznike, saradnike i savjetnike, tih osoba te druge osobe povezane s njima (npr. njihove dioničare, članove, kao i osobe povezane s tim osobama).

Lični podaci koje od navedenih osoba prikupljamo odnose se na: njihovo ime i prezime, adresu prebivališta (boravišta) ili sjedišta, lični identifikacijski, registracijski ili drugi odgovarajući broj pod kojim su zavedene u službenim upisnicima, funkcije koje obavljaju, brojeve telefona, mobitela ili telefaksa, e-mail adrese, podatke o bankovnim računima i ostale podatke potrebne za plaćanje usluga, kao i sve ostale podatke koji su relevantni za poslovni odnos s pojedinim poslovnim partnerom.

U sklopu našeg poslovanja sudjelujemo na brojnim stručnim i poslovnim konferencijama, seminarima i sličnim okupljanjima kako bismo uvijek dodatno unaprjeđivali naše stručno znanje i poslovne kontakte u poslovnoj zajednici. Također, neovisno o navedenim okupljanjima, uslijed naravi našeg posla s navedenim sudionicima poslovne zajednice i njihovim zastupnicima komuniciramo usmeno, pisano te putem e-maila radi uspostavljanja, održavanja i unaprjeđivanja poslovnih kontakata i odnosa. Prilikom navedene komunikacije s navedenim osobama razmjenjujemo posjetnice, e-mailove, kao i pisanu korespondenciju. U navedenoj korespondenciji dolazi do prikupljanja određenih ličnih podataka s naše strane, koji se odnose na: ime i prezime, adresu prebivališta (boravišta) ili sjedišta, lični identifikacijski, registracijski ili drugi odgovarajući broj pod kojim su navedene osobe zavedene u službenim upisnicima, funkcije koje obavljaju, njihove brojeve telefona, mobitela ili telefaksa, e-mail adrese i ostale podatke koji se uobičajeno razmjenjuju u opisanoj korespondenciji.

Navedeni lični podaci koje prikupljamo u sklopu poslovanja našeg Društva uredno se pohranjuju u odgovarajuće evidencije podataka koje nam služe za održavanje i unaprjeđivanje komunikacije s našim poslovnim partnerima. Od svakog poslovnog partnera kojem želimo slati naš promotivni materijal ili ga kontaktirati u sklopu bilo koje marketinške akcije našeg Društva ćemo zatražiti izričitu privolu za korištenje njegovih ličnih podataka u navedene svrhe.

Radi unošenja podataka o svojim članovima u sudski registar Društvo će od svojih članova prikupljati lične podatke koji se odnose na: ime i prezime, adresu prebivališta (boravišta), lični identifikacijski broj, mjesto i datum rođenja i poslove/funkcije koje obavljaju.

 1. LIČNI PODACI PRIKUPLJENI OD RADNIKA I ČLANOVA UPRAVE TE U PROCESU ZAPOŠLJAVANJA

Radi ispunjavanja svojih obaveza iz radnih odnosa u kojima se Društvo nalazi sa svojim radnicima, Društvo od radnika prikuplja sljedeće lične podatke: ime i prezime, adresu prebivališta (boravišta), lični identifikacijski broj, mjesto i datum rođenja, stručno obrazovanje te posebne ispite i/ili kurseve koji su uslov za obavljanje posla (uključujući certifikate, licence i sl.), poslove/funkcije koje obavljaju, brojeve telefona, mobitela ili telefaksa, e-mail adrese, podatke o ličnim dokumentima (lična karta, pasoš i sl.), podatke o bračnom statusu, podatke o broju djece i osoba koje radnika uzdržava (uključujući imena i prezimena, adrese prebivališta (boravišta), lične identifikacije brojeve i datume rođenja tih osoba), podatke o bankovnim računima, javne i privatne isprave izdane od nadležnih osoba koji se odnose na radnike (potvrde zdravstvenog i penzionog osiguranja i sl.), podatke o platama, dodacima na platu i sve ostale podatke koje poslodavac mora voditi o radnicima. Navedene podatke Društvo će prikupljati i od članova svoje uprave s kojima ima sklopljen ugovor o radu, dok će od onih članova uprave s kojima ima sklopljen ugovor o službi (menadžerski ugovor) prikupljati one od navedenih podataka koji su potrebni za izvršavanje obaveza Društva iz tih ugovora.

Posebno ističemo kako Društvo obrađuje i lične podatke radnika i članova uprave koji se odnose na njihovo zdravstveno stanje. Ti se podaci obrađuju samo i isključivo u svrhu provjere udovoljava li zdravstveno stanje navedenih osoba potrebama radnog mjesta/funkcije koju obavljaju te se neće dijeliti s bilo kojom trećom osobom niti koristiti u bilo koju drugu svrhu. Također, Društvo obrađuje i lične podatke radnika i članova uprave koji se odnose na prekršajno kažnjavanje navedenih osoba, kada je to kažnjavanje učinjeno u vezi obavljanja rada/funkcije u Društvu (npr. prekršaji koje je ta osoba počinila prilikom upravljanja službenim vozilom Društva). Ti se podaci obrađuju samo i isključivo u svrhu izvršavanja prava Društva iz ugovora o radu/menadžerskih ugovora te eventualnih regresnih zahtjeva Društva prema tim osobama te se neće dijeliti s bilo kojom trećom osobom niti koristiti u bilo koju drugu svrhu.

Prilikom procesa zapošljavanja u našem Društvu od potencijalnih kandidata za radna i druga (npr. studentski ugovori, volontiranje) mjesta prikupljamo životopise i ostalu popratnu dokumentaciju (molbe, prijave, preporuke, diplome, certifikate, potvrde, odluke i sl.) potencijalnih kandidata koja u pravilu sadrži njihove lične podatke. Navedenu dokumentaciju zaprimamo od kandidata na temelju konkursa koje smo oglasili ili putem otvorenih molbi, a podatke sadržane u njima provjeravamo u javno dostupnim bazama podataka, kao i u ostalim javno dostupnim izvorima. Također, radi pomoći u procesu zapošljavanja (sortiranje i ocjena kandidata) postoji mogućnost da naše Društvo angažira treće osobe (agencije za zapošljavanje, vanjske konsultante) te s njima podijeli lične podatke dobivene od strane kandidata.

Lični podaci koje od potencijalnih kandidata za radna i druga mjesta prikupljamo odnose se na: njihovo ime i prezime, fotografije, adresu prebivališta (boravišta), lični identifikacijski broj, mjesto i datum rođenja, podatke o trenutnom i o prijašnjim radnim mjestima, podatke o obrazovanju, brojeve telefona, mobitela ili telefaksa, e-mail adrese, kao i sve ostale podatke koji su relevantni za zapošljavanje, pri čemu posebno ističemo i podatke o zdravstvenom stanju kandidata. Ti se podaci obrađuju samo i isključivo u svrhu provjere udovoljava li zdravstveno stanje kandidata potrebama radnog mjesta/funkcije koju obavljaju te se neće dijeliti s bilo kojom trećom osobom niti koristiti u bilo koju drugu svrhu.

Od svakog kandidata koji ne bude izabran za konkretno radno mjesto za koje se prijavio, a bude nam interesantan za popunjavanje nekog drugog radnog mjesta u budućnosti ćemo zatražiti izričitu privolu za davanje dopuštenja možemo li kroz određeni period zadržati njegove lične podatke radi provođenja budućih konkursa za posao, odnosno popunjavanje drugog radnog ili drugog mjesta u našem Društvu.

 1. SVRHA OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Društvo obrađuje prethodno navedene kategorije ličnih podataka u sljedeće svrhe, i to u svrhu:

 • Pružanja Usluga;
 • Izvršavanja zakonskih obaveza Društva;
 • Omogućavanja redovnog poslovanja Društva;
 • Održavanja poslovnih kontakata;
 • Ispunjavanja obaveza Društva iz radnih odnosa i odnosa s članovima uprave Društva;
 • Zapošljavanja novih radnika i ostalih osoba u Društvu;
 • Oglašavanja našeg Društva i pružanja obavijesti našim poslovnim partnerima;
 • Kontaktiranja ispitanika kada je to nužno i primjereno (npr. kada ispitanici pošalju upite o pružanju naših Usluga);
 • Naplate potraživanja Društva za izvršene Usluge.
 1. PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Pravna osnova obrade Vaših ličnih podataka, u cilju izvršavanja prethodno navedenih svrha, obuhvaća:

 • Obradu ličnih podataka nužnih radi izvršavanja ugovornih obaveza Društva prema ispitaniku, ili pak za provođenje određenih radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (u slučaju pružanja Usluga, u slučaju izvršavanja drugih ugovora kojima je Društvo strana, uključujući pregovore za sklapanje tih ugovora);
 • Obradu ličnih podataka radi izvršavanja zakonskih obaveza koje je Društvo dužno poštivati (čuvanje knjigovodstvenih podataka, čuvanje podataka potrebnih za ostvarivanje prava radnika u vezi s radnim odnosom (evidencija o radnicima, evidencija o radnom vremenu i sl.), a što se na odgovarajući način primjenjuje i na članove uprave);
 • Legitiman interes Društva (kontaktiranje osoba s kojima Društvo treba sarađivati u vezi s pružanjem Usluga, održavanje poslovnih kontakata);
 • Izričita privola ispitanika (kod slanja promotivnog materijala Društva ili provođenja drugih marketinških akcija Društva, kao i u slučaju potencijalnih zaposlenika koji daju svoj pristanak na čuvanje njihovih ličnih podataka za buduće konkurse za posao).
 1. OBRADA LIČNIH PODATAKA PUTEM VIDEO NADZORA

Radi zaštite osoba i imovine koja se nalazi u skladištima i prostorijama Društva, određeni prostori Društva (skladišta, prilaz i određeni hodnici zgrade uprave) se snimaju nadzornim kamerama te se vršenjem takvog video nadzora prikupljaju obrađuju lični podaci (fizički izgled zabilježen na snimci) radnika, članova uprave i ostalih osoba angažiranih od strane Društva (npr. studenti, volonteri), kao i svih poslovnih partnera te ostalih posjetitelja navedenih prostorija društva. Lični podaci dobiveni video nadzorom koriste se samo i isključivo u svrhu navedenu pod ovom tačkom Obavijesti.

Pred ulazom u prostorije koje se nalaze pod video nadzorom, a u svakom slučaju prije ulaska u perimetar snimanja nadzorne kamere, Društvo je postavilo oznaku da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod video nadzorom. Navedena oznaka sadrži jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije: (i) da je prostor pod video nadzorom, (ii) podatke o Društvu, kao voditelju obrade i službeniku za zaštitu podataka (iii) podatke o načinu, svrsi i pravnoj osnovi obrade, primateljima te načinu i vremenu čuvanja ličnih podataka, kao i njegovim pravima u vezi s obradom ličnih podataka.

Pravo pristupa ličnim podacima prikupljenim putem video nadzora imaju isključivo odgovorne osobe Društva, kao voditelja obrade (članovi uprave Društva, voditelji skladišta i osoba koja pruža IT usluge društvu) i/ili osoba koju navedene osobe ovlaste. Pristup ličnim podacima prikupljenim putem video nadzora imaju i nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.

Sistem video nadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba korištenjem tehničkih mjera zaštite navedenih pod tačkom 11. ove Obavijesti. Također, Društvo je uspostavilo automatizirani sistem zapisa za evidentiranje pristupa snimkama video nadzora koji sadrži vrijeme i mjesto pristupa kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem video nadzora.

Snimke dobivene putem video nadzora automatski se presnimavaju preko pohrane diska na koji su spremljene, a Društvo ih u svakom slučaju neće čuvati duže od šest mjeseci, osim ako te snimke služe kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku ili njihovo duže čuvanje bude propisano posebnim zakonom.

 1. PRIMATELJ VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Naše Društvo neće prosljeđivati, omogućavati uvid ili na drugi način učiniti dostupnima lične podatke ispitanika trećima, uz iznimku osoba navedenih u ovoj Obavijesti te u slučaju kada je na taj način obvezno postupiti sukladno obavezujućim propisima.

Društvo Vaše lične podatke može dostaviti ili omogućiti uvid u njih sljedećim fizičkim i/ili pravnim osobama:

 • Tijelima javne vlasti (sudovima i upravnim tijelima), ovlaštenim prevoditeljima, vještacima, advokatima, poreznim savjetnicima, drugoj strani u sudskom ili drugom postupku ili zastupniku/opunomoćeniku druge strane u postupku, društvima koja se bave otkupom potraživanja, a sve u svrhu pružanja Usluga i ostvarivanja prava Društva u vezi s uslugama;
 • Pružateljima IT usluga angažiranima od strane Društva za održavanje i zaštitu informacijske tehnologije i informacijskih sistema Društva;
 • Osobama angažiranima od strane Društva za obavljanje računovodstvenih, knjigovodstvenih i/ili revizorskih usluga;
 • Ostalim osobama navedenima pod tačkom 3. ove Obavijesti.
 1. PRENOS LIČNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Društvo načelno neće prenositi Vaše lične podatke u treće zemlje (zemlje koje nisu članice Europskog ekonomskog prostora) kod kojih Europska komisija nije utvrdila osiguravanje primjerene zaštite ličnih podataka.

U slučaju prenosa Vaših ličnih podataka u zemlje izvan Europskog ekonomskog prostora osigurat ćemo adekvatnu razinu zaštite ličnih podataka ispitanika primjenom standardnih klauzula o zaštiti ličnih podataka u ugovoru između Društva i voditelja ili izvršitelja obrade ličnih podataka u trećoj zemlji, a koje klauzule ćemo na odobrenje podnijeti Agenciji za zaštitu ličnih podataka (AZLP), kao nadležnom nadzornom tijelu.

 1. RAZDOBLJE NA KOJE POHRANJUJEMO LIČNE PODATKE

Lične podatke ne čuvamo duže nego što je potrebno za svrhu u koju se lični podaci prikupljaju i dalje obrađuju te razdoblje čuvanja ličnih podataka ovisi o svrsi u koju se lični podaci prikupljaju i obrađuju.

Knjigovodstvenu dokumentaciju pa tako i sve lične podatke sadržane u njoj obavezni smo čuvati u rokovima definisanim Zakonom o računovodstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Također, sve ugovore kojih je Društvo strana čuvamo dok ne istekne rok zastare naših zahtjeva u vezi sa pojedinim ugovorima (u pravilu 3 godine od prestanka ugovora).

Podatke koje prikupljamo od svojih radnika sukladno podtački C. tačke 3. ove Obavijesti te o kojima vodimo evidenciju radnika, a što je naša zakonska obaveza sukladno primjenjivom bosanskom pravu, obavezni smo čuvati trajno. Također, prema primjenjivom pravu, obavezni smo čuvati podatke iz evidencija o radnicima koji su privremeno ustupljeni, osobama na stručnom osposobljavanju, redovitim studentima zaposlenim putem studentskog servisa, redovitim učenicima koji posao obavljaju posredstvom ovlaštenih srednjoškolskih ustanova ili ustanova za strukovno obrazovanje, osobama koje obavljaju rad za opšte dobro, ako su one zaposlene na neki od prethodnog načina, najmanje šest godina od prestanka njihovog rada, dok smo podatke o radnom vremenu radnika obavezni čuvati najmanje šest godina, a u slučaju saznanja o radnom sporu u kojem bi evidencije o radnom vremenu mogle pridonijeti ostvarivanju prava radnika iz radnog odnosa ili u vezi s njim, i duži period, odnosno do pravomoćnog okončanja takvog spora.

Nakon što lični podaci više nisu potrebni radi izvršenja svrhe u koju su prikupljeni, uništit ćemo ih ili anonimizirati tako da više neće biti moguća identifikacija ispitanika na koje se prikupljeni podaci odnose.

 1. VAŠA PRAVA PREMA PROPISIMA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Kao ispitanik čije lične podatke obrađujemo u svrhe definirane tačkom 4. ove Obavijesti, uz niže navedene iznimke određene propisima o zaštiti ličnih podataka, obavještavamo Vas kako u vezi s obradom Vaših ličnih podataka imate sljedeća prava:

 • Pravo zahtijevati potvrdu obrađujemo li Vaše lične podatke, te ako ih obrađujemo, pravo na pristup tim ličnim podacima, uz mogućnost ishođenja kopije ličnih podataka koji se obrađuju (Pravo ispitanika na pristup ličnim podacima), a sukladno obrascu koji čini Prilog 1 ove Obavijesti;
 • Pravo zahtijevati ispravak netačnih ličnih podataka i/ili dopunu nepotpunih ličnih podataka (Pravo na ispravak), a sukladno obrascu koji čini Prilog 2 ove Obavijesti. Molimo Vas da nas putem navedenog obrasca ili putem kontakt podataka navedenih pod tačkom 13. ove Obavijesti držite informisane o svakoj promjeni Vaših ličnih podatka koje smo prikupili;
 • Pravo zahtijevati brisanje ličnih podataka bez nepotrebnog odgađanja (Pravo na zaborav), sukladno obrascu koji čini Prilog 3 ove Obavijesti, ako:
 • lični podaci nisu više nužni u svrhe za koju su prikupljeni,
 • ste uložili prigovor na obradu podataka prikupljenih u legitimne svrhe,
 • je utvrđena nezakonita obrada ličnih podataka,
 • se podaci moraju brisati radi poštivanja pravne obaveze Društva propisane primjenjivim pravom;

Iznimno od prethodno navedenog, niste u mogućnosti zahtijevati brisanje Vaših ličnih podataka ako su oni potrebni:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja,
 • radi poštivanja pravne obaveze sukladno primjenjivom pravu te za potrebe javnog interesa, posebice u području javnog zdravlja,
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, naučnog ili historijskog istraživanja, u statističke svrhe, uz obveznu primjenu mjera zaštite ličnih podataka,
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • Pravo povući pristanakza obradu ličnih podataka, ako je Vaš pristanak bio pravni temelj obrade Vaših ličnih podataka, s time da povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na pristanku prije nego što je ona povučena, a sukladno obrascu koji čini prilog obrasca pristanka danog od strane Društva;
 • Pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših podataka, i to u slučaju (i) Vašeg osporavanja tačnosti podataka za razdoblje u kojem se Društvu omogućuje provjera tačnosti ličnih podataka, (ii) nezakonite obrade podataka bez zahtijevanja njihova brisanja, (iii) ako prigovorite obradi na temelju naših legitimnih interesa do potvrde kako naši legitimni interesi obrade nadilaze Vaše interese, prava i slobode (iv) te ako lični podaci nisu više potrebni za obradu, no Vi ih zahtijevate radi ostvarivanja/odbrane pravnih zahtjeva (Pravo na ograničenje obrade), a sukladno obrascu koji čini Prilog 4 ove Obavijesti;
 • Pravo prenijeti lične podatke drugom voditelju obrade podataka ako se obrada temelji na Vašem pristanku ili ugovoru kojem ste strana, i to izravnim prijenosom između Društva i drugog voditelja obrade ako je to tehnički izvedivo (Pravo na prenosivost podataka), a sukladno obrascu koji čini Prilog 5 ove Obavijesti;
 • Pravo prigovoriti obradi Vaših ličnih podataka, ako se obrada temelji na našem legitimnom interesu (Pravo na prigovor);
 • Pravo podnijeti pritužbunadzornom tijelu nadležnom za primjenu i poštivanje propisa o zaštiti ličnih podataka (AZLP-u);
 • Pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno na utječu na Vas, osim ako je odluka: (i) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između Vas i Društva, (ii) dopuštena pravom Europske unije ili pravom Države Bosne i Hercegovine te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, (iii) temelji se na Vašem izričitom pristanku. U slučajevima navedenima u ovoj tački pod (i) i (iii) Društvo će provesti odgovarajuće mjere zaštite Vaših prava, sloboda i legitimnih interesa time da će Vam u svakom slučaju osigurati pravo na ljudsku intervencijuradnika Društva, pravo izražavanja Vašeg stajališta te pravo na osporavanje odluke Društva.

Ako ispitanik odluči ostvariti neko od prethodno navedenih prava, Društvo će na zahtjev ispitanika bez nepotrebnog odgađanja, no svakako u roku mjesec dana od podnošenja zahtjeva, ispitaniku pružiti tražene informacije. Taj rok se može, prema potrebi, produžiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Društvo će obavijestiti ispitanika o svakom takvom produženju u roku od mjesec dana od zaprimanja njegovog zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Ako Društvo ima opravdane sumnje u pogledu identiteta pojedinca koji podnosi zahtjev, može tražiti pružanje dodatnih informacija neophodnih za potvrđivanje identiteta ispitanika.

Informacije pružene sukladno zahtjevu ispitanika Društvo pruža bez naknade, no ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, Društvo može:

 • naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu;
 • odbiti postupiti po zahtjevu.
 1. SIGURNOST VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Radi izvršavanja svojih obaveza sukladno primjenjivim propisima o zaštiti ličnih podataka poduzimamo tehničke i organizacijske mjere zaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci zaštitili od slučajnog gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Radi sigurnosti zaštite ličnih podataka, osigurali smo mehanizam za zaštitu našeg računarskog sistema, koji između ostaloga koristimo za obradu ličnih podataka, od računarskih virusa i drugih štetnih programa u koju svrhu koristimo antivirusne, antispam, antispyware i antimalware programe, kao i odgovarajući firewall. Također, pristup određenim ličnim podacima (podaci o radnicima Društva, podaci o kandidatima za posao) je fizički onemogućen svim zaposlenicima Društva, već je omogućen samo odgovornim osobama Društva.

Također, poduzeli smo i fizičke mjere zaštite računarske i telekomunikacijske opreme kojom pohranjujemo, obrađujemo i prenosimo lične podatke, a čije mjere uključuju: smještaj navedene opreme u zaštićenim prostorijama s ograničenim pristupom, zaštitu računarskog sistema korištenjem lozinki na računarskim sistemima koja se koriste u poslovanju, postojanje backup sistema računarskih podataka, angažman IT stručnjaka koji održavaju i procjenjuju učinkovitost tehničkih mjera zaštite ličnih podataka, dostupnost aparata za gašenje požara uz upute za upotrebu u neposrednoj blizini navedenih prostorija.

Svi zaposlenici Društva obavješteni su i educirani o odredbama primjenjivih propisa o zaštiti ličnih podataka te o obavezi njihova poštivanja i načinu njihove provedbe.

 1. DALJNJA OBRADA LIČNIH PODATAKA U DRUGE SVRHE

U slučaju da se ukaže potreba za obrađivanjem Vaših ličnih podataka u drugu svrhu, različitu od neke od svrha navedenih u ovoj Obavijesti, prije početka takve obrade naše Društvo će Vam dostaviti novu obavijest u kojoj će Vam pružiti informacije o toj drugoj svrsi te druge potrebne informacije, a ako je to sukladno relevantnim pravnim propisima potrebno, zatražit će i Vaš izričiti pristanak za obradu ličnih podataka u drugu svrhu.

Napominjemo kako je moguće razlikovanje u sadržaju takve nove obavijesti u odnosu na ovu Obavijest, imajući u vidu moguće promjene pravnih propisa i poslovne prakse protekom vremena.

 1. POVREDE, PRITUŽBE I UPITI

U slučaju povrede ličnih podataka (situacija povrede zaštite ličnih podataka koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog dijeljenja ili pristupa ličnim podacima prenesenim, pohranjenim ili obrađenim na drugi način) Društvo će procijeniti rizik za lične podatke nastao zbog povrede te, bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvijestiti AZLP o povredi ličnih podataka, osim ako je procjenom rizika utvrđeno kako nije vjerovatno da će povreda ličnih podataka prouzročiti rizik za Vaša prava i slobode.

Kod procjene postojanja i visine rizika Društvo će uzeti u obzir vrstu povrede (gubitak ili neovlašteni pristup i/ili kopiranje podataka), vrstu, osjetljivost i količinu podataka obuhvaćenih povredom, posebno može li zbog povrede doći do krađe identiteta, koliko je lako izvršiti identifikaciju ispitanika putem podataka obuhvaćenih povredom, koliko su teške posljedice povrede za ispitanika, posebno ovisno o tome radi li se o osjetljivim podacima i o načinu povrede koji može biti slučajan od strane voditelja/izvršitelja obrade ili namjeran od strane treće strane, kao i ovisno o svojstvima ispitanika i njihovom broju obuhvaćenom povredom te o karakteristikama Društva, kao voditelja obrade. Prilikom procjene rizika Društvo će se voditi i pravilima EU Agencije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) o procjenama težine povrede ličnih podataka.

Ako izvještavanje nije učinjeno unutar 72 sata, bit će popraćeno razlozima za kašnjenje.

U slučaju povrede ličnih podataka koje će, sukladno provedenoj analizi rizika, vjerojatno prouzročiti visok rizik za Vaša prava i slobode, Društvo će i Vas obavijestiti o povredi ličnih podataka, osim ako:

 • su poduzete odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na lične podatke pogođene povredom ličnih podataka, posebno one koje lične podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti, kao što je enkripcija,
 • su poduzete naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika (Društvo je uspjelo poduzeti radnje kojima je onemogućilo korištenje i daljnje dijeljenje povrijeđenih ličnih podataka),
 • bi obavještavanje ispitanika zahtijevalo nerazmjeran napor (npr. kontakti subjekata su izgubljeni zbog povrede, a to je javno objavljeno ili preneseno ispitanicima). U ovom slučaju nužno će se provesti javno obavještavanje ili slična mjera kojom se ispitanici obavještavaju na jednako djelotvoran način.

Kada je potrebna, obavijest o povredi će Vam biti prenesena izravnom komunikacijom (e-mail, dopis), odvojena od ostalih obavijesti ili ako to nije moguće zbog povrede izvršit će se javno obavještavanje ili slična mjera kojom se ispitanici obavještavaju na jednako djelotvoran način.

Društvo će dokumentirati sve povrede ličnih podataka, uključujući činjenice vezane za povredu ličnih podataka, njezine posljedice i mjere poduzete za popravljanje štete.

U slučaju bilo kakvih upita, zahtjeva i pritužbi slobodno se obratite našem Društvu ili direktno našem službeniku za zaštitu ličnih podataka putem sljedećih kontakt podataka:

INTEGRALOG d.o.o.

Hasana Merdžanovića bb

71 320 Vogošća

Bosna i Hercegovina

 

Na raspolaganju su Vam sljedeći obrasci koje možete zatražiti kao formu za popunjavanje od strane našeg povjerenika na gore navedenim kontaktima:

 1. ZAHTJEV ZA PRISTUP LIČNIM PODACIMA
 2. ZAHTJEV ZA ISPRAVAK I/ILI DOPUNU LIČNIH PODATAKA
 3. ZAHTJEV ZA BRISANJE LIČNIH PODATAKA
 4. ZAHTJEV ZA OGRANIČENJEM OBRADE LIČNIH PODATAKA
 5. ZAHTJEV ZA PRIJENOS LIČNIH PODATAKA

 

Također, za dodatna pitanja upućujemo Vas i na kontakt podatke AZLP-a:

 • Agencija za zaštitu ličnih podataka

Dubrovačka 6

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

 

POLITIKA KOLAČIĆA

Kako bismo osigurali pravilan rad naše stranice i unaprijedili pregledavanje njenih sadržaja na vaš računar spremamo malu količinu kolačića (Cookies). Iznimno veliki broj svih web stranica koristi ove alate u skladu sa važećim propisima, prema Opštoj uredbi o zaštiti ličnih podataka – GDPR, Zakonu o provedbi Opšte uredbe o zaštiti podataka. Prije spremanja kolačića na vaš računar dužni smo zatražiti vaš pristanak. Ukoliko odaberete da ne želite pohranu kolačića na vaš računar stranica se može i dalje pregledavati, ali neke njezine usluge Vam neće biti dostupne.

Što je zadaća kolačića?

Zadaća kolačića kojem ste dopustili da se pohrani na vaš računar je spremanje vaših postavki, postavki web stranice, vašeg preferiranog jezika ili adrese. Kada nakon nekog vremena opet posjetite istu stranicu internet preglednik kojim se koristite šalje informacije prilagođene vašim potrebama.

Ovisno o definiranoj zadaći kolačići spremaju širok spektar informacija koji između ostalih uključuju i lične podatke. Međutim, isključivo vi odlučujete koje informacije će kolačići spremati. U postavkama vašeg internet preglednika možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti.

Onemogućavanjem kolačića možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na stranicama koje posjećujete.

Vrste kolačića

Stalni kolačići ostaju na računaru nakon zatvaranja programa internet preglednika. Stalni kolačići ostat će na računaru ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama te imaju svrhu pohraniti stalne podatke kao što su npr. korisničko ime i lozinka da se ne morate svaki puta iznova prijavljivati.

Privremeni kolačići nestaju s računara nakon što zatvorite internet preglednik. Uz njihovu pomoć se pohranjuju privremeni podaci kao što su podaci koje dajete kad ste u online kupovini.

Kolačići od prve strane mogu biti stalni ili privremeni, a pohranjuju podatke koje ćete ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta stranicama sa kojih su pohranjeni na vaš računar.

Kolačići treće strane ili tzv. reklamni kolačići pohranjuju se na vaš računar ako koristite reklame i oglase na stranici koju posjećujete a ona vas preusmjeri na treću stranu. Ovaj način služi za praćenje korištenja Interneta u marketinške svrhe.

Ova stranica koristi kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva, u svrhu funkcioniranja stranice u kontekstu sigurnosti i u svrhu radnji koje posjetitelj stranice odabere samostalno (web forma za slanje poruka ili traženje usluga). Privremeni kolačići se brišu kada napustite internetski preglednik. Njihova jedina svrha je unaprijediti korisničko iskustvo za vrijeme posjete stranici. Stalni kolačići nemaju ograničenja i ostaju u vašem pregledniku dok ih ručno ne obrišete. Prikupljeni podaci se koriste isključivo u statističke svrhe.

 

MJERENJE POSJEĆENOSTI

Naša stranica koristi servise za mjerenje posjećenosti Google Analytics. Ovako prikupljeni podaci ne mogu identificirati posjetitelja stranice, a svi se podaci koriste isključivo u statističke svrhe. Ukoliko želite zabraniti navedenim servisima spremanje kolačića to možete učiniti na sljedećem linku:

Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise možete posjetiti sljedeće linkove:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

Detaljni opisi kontrole kolačića za pojedine preglednike:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hr
Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Uklju%C4%8Divanje%20i%20 isklju%C4%8Divanje%20kola%C4%8Di%C4%87a
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hr-HR/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/en/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/hr-hr/HT201265